Indywidualne systemy oczyszczania ścieków i oczyszczalnie niskotechnologiczne

NISKOTECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Wszelkie wysokosprawne systemy oczyszczania ścieków polegają na intensyfikacji naturalnych procesów rozkładu zanieczyszczeń. I tak wyjściowymi dla oczyszczalni ścieków opartych na technologii osadu czynnego są procesy rozkładu zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych stojących, natomiast złoża biologiczne są rozwinięciem procesów zachodzących w środowisku glebowym. Jakkolwiek zasadniczymi sposobami oczyszczania ścieków są oczyszczalnie wysokosprawne to w określonych warunkach terenowych oraz przy małej ilości ścieków oczyszczalnie niskotechnologiczne mogą stanowić najkorzystniejsze rozwiązanie problemu odprowadzenia ścieków. Instalacje niskotechnologiczne są typowo stosowane na terenach otwartych, to jest w osiedlach domków letniskowych, wsiach, obozowiskach, kampingach, zakładach i większych gospodarstwach rolnych. Obiekty te charakteryzują się tym, że ilość wytwarzanych w nich ścieków jest niewielka i ulega znacznym zmianom w przeciągu dnia lub roku, tak, że konwencjonalne oczyszczalnie nie mogą w tych warunkach funkcjonować zadowalająco.

Generalnie gleba posiada znaczną zdolność zatrzymywania i przetwarzania wielu składników zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Tą właśnie zdolność wykorzystuje się w tak zwanych ziemnych oczyszczalniach ścieków, obejmujących systemy infiltracyjne, biologiczne filtry piaskowe oraz oczyszczalnie perkolacyjne.

Zdolność przyrody do przetwarzania zanieczyszczeń stanowi również podstawę dla obróbki ścieków w tak zwanych oczyszczalniach ścieków na bazie roślinnej, obejmujących systemy stref korzeniowych, złoża perkolacyjne oraz obsadzone stawy do przetrzymania ścieków.

Trzecim możliwym do wykorzystania naturalnym sposobem oczyszczania ścieków jest wykorzystanie naturalnych procesów rozkładu zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych. metoda ta obejmuje różne systemy stawów biologicznych.

Poszczególne sposoby omówione są dokładniej w dalszej części. Wspólną cechą wszystkich wymienionych systemów jest poddawanie ścieków wstępnej obróbce w osadnikach gnilnych lub podobnym urządzeniu.

BIOLOGICZNE FILTRY PIASKOWE

Zasada tego rozwiązania polega na tym, że w piaskowej warstwie filtracyjnej rozwija się aktywna biomasa przetwarzająca substancje organiczne zawarte w ściekach. Spływające w dół filtra ścieki są zbierane systemem drenażowym i odprowadzane do odbiornika powierzchniowego. Filtr taki powinien być oddzielony szczelnym ekranem od gruntu rodzimego.

SYSTEMY STREF KORZENIOWYCH

Przepływ ścieków poprzez warstwę glebową systemu częściowo powoduje filtrowanie zawiesiny i cząstek stałych które mogą się wytrącać, a częściowo powoduje absorpcje związków biogennych przez rośliny. System ten obsadzony jest roślinnością bagienną typową dla danego regionu. Układ odseparowany jest od podłoża przy pomocy warstwy nieprzepuszczalnej która jednocześnie wymusza poziomy przepływ ścieków do odbiornika poprzez układ wylotowy umożliwiający regulację poziomu wody wewnątrz systemu.

ZŁOŻA PERKOLACYJNE

Złoża wypełnione są warstwą ziemi o grubości 0,5 – 1,0 m która oddzielona jest od podłoża nieprzepuszczalnym ekranem. Poprzez przemienną pracę poszczególnych złóż uzyskuje się zarówno warunki tlenowe jak i beztlenowe w glebie złoża co zapewnia wydajną redukcję azotu. Oczyszczalnia składa się z kilku złóż w celu umożliwienia zamiennej pracy poszczególnych złóż.

STAWY OBSADZONE ROŚLINAMI

Oczyszczalnia tego typu jest najczęściej wykonana w formie kotliny ziemnej poprzez którą w sposób ciągły przepływają ścieki. Dolne części roślin są zanurzone w ściekach, wskutek czego pokryte są warstwą bakterii, glonów i grzybów które powodują rozkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

przyd

Fot.Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechocin

STAWY ŚCIEKOWE

Ta metoda oczyszczania ścieków może być prowadzona w szeregu modyfikacji. Wyróżniane jest oczyszczanie w stawach tlenowych, fakultatywnych, napowietrzanych oraz w układach łączących poszczególne typy stawów. W niektórych rozwiązaniach wyróżniane są również osobne stawy sedymentacyjne. Zasadniczy układ składa się z trzech zbiorników. W każdym z nich występują inne grupy organizmów wykorzystujące do swych procesów życiowych produkty powstałe w wyniku działania organizmów w poprzedzającym zbiorniku.

staw

Fot. Oczyszczalnia dla Elgiszewa Q = 200 m3/d